Karácsonyi ünnepkör

2 450 Ft

Leírás

Szerző: Perlai Rezsőné – Körmöci Katalin – Pivókné Gajdár Klára
Kiadó: Sprint Kiadó
Sorozat: A gyermek mindenek felett álló érdekében
Közreműködők: Meizner Ferencné Döme Zsuzsa lektor
Formátum: B/5, ragasztókötött
Terjedelem: 80 oldal

MÁSODIK KÖTETÜNK a Karácsonyi ünnepkör kapcsán az óvodás gyermekek érzelmi életének és környezete hatásainak összefüggését világítjuk meg. Az ünnepekre való készülődést a multikulturalitás, a hagyományok és szokások sokszínűségével és árnyaltságával jártuk körül, nem tévesztettünk szem elől egyéb (pl.: a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadsága) gyermeki jogokat sem. Mindehhez elméleti és gyakorlati segítséget kínálunk.

Részletek

Az Óvodai Nevelés kiadója – a Sprint Kft. – és szerkesztősége örömmel nyújtja át „A gyermek mindenek felett álló érdekében” készült kézikönyvsorozata 2. kötetét, amelynek címe: Karácsonyi ünnepkör.

A témaválasztás egyik legszebb ünnepünkkel kapcsolatos. A karácsony a legtöbb családban, az óvodákban és a tágabb közösségekben is: „szent” nap. Az ünneplés sokféle módja késztetett bennünket arra, hogy körüljárjuk a karácsony ünnepkörét és az arra való felkészülést. Tesszük ezt

– mint édesanyák, akik a család meghatározó szerepét képviselik, hiszen a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő szerepet játszanak;

– mint pedagógusok, akik elkötelezetten gyermekközpontúak. Ezért a karácsonyi ünnepkör kapcsán az óvodás gyermekek érzelmi életének és környezete hatásainak összefüggését a gyermekek érdekében kívántuk megvilágítani;

– és mint a társadalom megbízottjai, akik tudásuk és a társadalom értékeinek legjavát közvetítik a felnövekvő nemzedéknek.

Álljon itt az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának szellemiségét tükröző Bevezető részlete, amely igazodási alapul szolgál kötetünkhöz!

„Az óvodai nevelés pedagógiai alapelveinek meghatározásánál abból kell kiindulni, hogy

  1. az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok, alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére kell irányulnia; az egyenlő hozzáférés biztosításával.
  2. A gyermeket – mint fejlődő személyiséget – gondoskodás és különleges védelem illeti meg.
  3. A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő szerepet játszanak. Gyermekképének részlete:”…biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést. Nem ad helyet az előítéletek kibontakozásának sem társadalmi, sem nemi, sem egyéb értelemben.”

 

Kötetünk célja: az ünnepekre való készülődés, a multikulturalitás, a hagyományok és szokások sokszínűségének és árnyaltságának bemutatása, miközben nem feledkezünk meg az alapvető emberi jogokról sem – például a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadsága –, amelyek egyben gyermeki jogok is. Mindehhez elméleti és óvodapedagógiai gyakorlati segítséget kínálunk.

Célunk meghatározza a könyv felépítését és a tartalom megválasztását is, mindeközben nem annyira teljességre, mint inkább időszerűségre, a jelen társadalmi életben meglévő – esetleg feszítő, konfliktusszító – problémák korszerű megelőzhetőségére törekszünk.

Minden szakmai-módszertani kiadvány lényeges vonása a tevékenységek, módszerek, eszközök, az irányítás módjának és szervezeti formáinak korszerű megválasztása; kötetünk is ezt tartja fontosnak.

Kérjük a kedves olvasót, hogy a kézikönyv olvasása közben vegye figyelembe azokat az alapelveket, amelyek a szerzők gondolatait vezérelték, és amelyek egybeesnek az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja szellemiségével és egységeivel. Így:

Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása – vagyis minden, a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet biztosítsa számukra a másság és a sajátos egyediség biztonságát, megértését, elfogadását és a toleranciát.

Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása és az óvodai élet megszervezése – történjen a gyermekekkel együtt, ahol

„A pedagógus feladata tehát csak a vezetés, az útmutatás: ő csak segít, szolgál, míg a gyermek személyisége a maga erejénél fogva fejlődik, mert a gyermek maga cselekszik.”

(M. Montessori)

az óvoda kapcsolatai során – a család elsődleges szerepének figyelembevételével teremtse meg az óvoda az élettel való összhangot és együttnevelést,

A tevékenységekben megvalósuló tanulás a karácsonyi várakozásban és az ünneplésben

– a tevékenységek sorozatában valósulhasson meg,

– eredménye lehetőleg valamiféle produktum lehessen,

– ezekbe a tevékenységekbe aktuálisan integrálódhassanak a műveltségtartalmak (mese, vers, ének, zene, énekes játék, rajzolás, mintázás, kézimunka, matematikai tapasztalatok szerzése, külső világ tevékeny megismerése, mozgás, munka jellegű tevékenységek és a mindent átható játék).

Karácsonyi ünnepkörrel kapcsolatos gondolatainkat, módszereinket „A gyermek mindenek felett álló érdekében” tesszük közzé. Bízunk benne, hogy kedvező tapasztalataink megértő fogadtatásra találnak az óvodapedagógusok körében. Kézikönyvünk tartalmi vonulata a gyermek érzelmeiből indul ki, hangsúlyozza az ünnep sokszínűségét, s azáltal, hogy felvonultatja a gyakorlati megvalósulás lehetséges módjait, konkrét segítséget kíván nyújtani a téma iránt érdeklődőknek.

Ebben a reményben bocsátja útjára e sorozat második könyvét a szerkesztő,
Körmöci Katalin.